Hệ thống điểm cộng Thuộc Tính -

- Từ phiên bản Season 11, công thức tính thuộc tính đã thay đổi. Sức mạnh thuộc tính sẽ phụ thuộc vào sức mạnh cuốn sách thuộc tính bạn đeo và điểm thuộc tính bạn cộng.

- Để mở bảng cộng điểm thuộc tính, bạn bấm phím "S" để mở sự kiện ngày, sau đó chọn nút "+" bên phải tiền tệ ruud, bản điểm thuộc tính sẽ mở ra.

Bảng sự kiện ngày

Bảng điểm thuộc tính

- Bạn bấm vào nút tăng để đổi ruud thành điểm kinh nghiệm thuộc tính, khi điểm kinh nghiệm đạt tới mốc lên cấp, bạn sẽ được tăng một cấp. Mỗi cấp thuộc tính tăng, bạn sẽ được thêm 5 điểm phòng thủ và 5 điểm tấn công, bạn cộng vào thuộc tính tương ứng để tăng sức mạnh thuộc tính.

- Khi cộng vào cột công, sức mạnh của bạn sẽ tăng lên khi tấn công vào thuộc tính được cộng vào, ví dụ bạn cộng vào công lửa, thì khi bạn tấn công đối phương có thuộc tính lửa, sức mạnh của bạn sẽ được tăng lên. Nếu đối phương không có thuộc tính, sức mạnh sẽ được tính bằng tổng 5 cột thuộc tính bạn cộng.

- Khi cộng vào cột thủ, bạn sẽ được giảm thiệt hại khi đối phương có thuộc tính tương ứng. Ví dụ bạn cộng vào thủ lửa, thì nếu bạn bị đối phương mang thuộc tính lửa tấn công, thiệt hại sẽ được giảm đi.

- Để có được Ruud, bạn hãy bán món đồ hoàn hảo vào shop.