Nâng cấp Cánh cấp 3 -> Siêu Wing 3 -

Nguyên liệu:
 - 1 Cánh cấp 3 +9, 4 option trở lên.
 - 3 viên nén ngọc ước nguyện 30
 - 3 viên nén ngọc tâm linh 30
 - 1 viên chaos
 - 1 viên đá tạo hóa
 - Tối thiểu 1 món đồ thần +9, 4 option trở lên

 + Tỉ lệ thành công 50%
 + Nếu thất bại toàn bộ sẽ bị mất.
 + Nếu thành công thì bạn sẽ được ngẫu nhiên 1 chiếc siêu wing 3
 Ghi chú:
 - Bạn cho 1 món đồ thần thì bạn sẽ có khả năng nhận được 1 dòng hoàn hảo (tỉ lệ 25%)
 - Bạn cho 2 món đồ thần thỉ lệ ra 2 dòng hoàn hảo là 11%, ra 1 dòng hoàn hảo là 30%
 - Bạn cho 3 món đồ thần thỉ lệ ra 2 dòng hoàn hảo là 25%, ra 1 dòng hoàn hảo là 35%
 ...
 - Bạn được thêm bùa may mắn và không được cho bùa chống xịt