Hướng dẫn chế tạo cánh nhỏ -

Cách chế tạo cánh nhỏ

 • Địa điểm: Yêu tinh chaos noria
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Lông Vũ Đỏ (Mua tại Shop)
  • 1x Ngọc Hỗn Nguyên
  • 1 trZen
 • Tỷ lệ thành công: 70%
 • Kết quả: Cánh nhỏ tối đa 2 dòng hoàn hảo, tỷ lệ dòng may mắn: 30%
 • Ảnh: