Hướng dẫn chế tạo bùa tăng hạng cánh Cấp 3 -

Xoay Lông Vũ Condor:

 • Địa điểm: Yêu tinh chaos noria
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Cánh Cấp 2 +9, 4op
  • 1x Ngọc Hỗn Nguyên
  • 1x Ngọc Sáng Tạo
  • 10x Ngọc Tâm Linh
  • Hòn Đá Ma Thuật (Cấp Cao) - Tùy chọn, càng nhiều tỷ lệ thành công càng cao
 • Tỷ lệ thành công: tối đa 60%
 • Kết Quả: Lông Vũ Condor
 • Ảnh:


Xoay Bùa Tăng Hạng Cánh Cấp 3:

 • Địa điểm: Yêu tinh chaos noria
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Lông Vũ Condor
  • 1x Ngọn Lửa Condor (Barrack)
  • 30x Ngọc Hỗn Nguyên
  • 30x Ngọc Sáng Tạo
  • 30x Ngọc Tâm Linh
  • 30x Ngọc Ước Nguyện
  • Hòn Đá Ma Thuật (Cấp Trung) - Tùy chọn, càng nhiều tỷ lệ thành công càng cao
 • Tỷ lệ thành công: tối đa 40%
 • Kết Quả: Bùa Tăng Hạng Cánh Cấp 3
 • Ảnh: