Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 27

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 06/07/2020

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 25 với phần thưởng 20 triệu Ruud được chia như sau:

Cụm Hà Nội 10 triệu Ruud :

HungDaiKK cấp độ : 112, tham gia 0 trận, nhận thưởng 87870 Ruud.
AngelOcean cấp độ : 152, tham gia 1 trận, nhận thưởng 119253 Ruud.
NhimCoi cấp độ : 152, tham gia 1 trận, nhận thưởng 119253 Ruud.
Emperor cấp độ : 104, tham gia 0 trận, nhận thưởng 81594 Ruud.
NbLegend cấp độ : 150, tham gia 11 trận, nhận thưởng 117683 Ruud.
Zeus cấp độ : 132, tham gia 7 trận, nhận thưởng 103561 Ruud.
Game cấp độ : 91, tham gia 0 trận, nhận thưởng 71394 Ruud.
Versace cấp độ : 131, tham gia 4 trận, nhận thưởng 102777 Ruud.
OBAMA cấp độ : 130, tham gia 1 trận, nhận thưởng 101992 Ruud.
MADARA cấp độ : 89, tham gia 0 trận, nhận thưởng 69825 Ruud.
Nolan cấp độ : 89, tham gia 0 trận, nhận thưởng 69825 Ruud.
DanChoiNB cấp độ : 127, tham gia 4 trận, nhận thưởng 99639 Ruud.
ILionKinGI cấp độ : 127, tham gia 1 trận, nhận thưởng 99639 Ruud.
Kepa cấp độ : 126, tham gia 2 trận, nhận thưởng 98854 Ruud.
Sadi cấp độ : 158, tham gia 20 trận, nhận thưởng 123960 Ruud.
Hero cấp độ : 124, tham gia 9 trận, nhận thưởng 97285 Ruud.
LegendNB cấp độ : 123, tham gia 1 trận, nhận thưởng 96500 Ruud.
zTheGhostz cấp độ : 121, tham gia 2 trận, nhận thưởng 94931 Ruud.
DontGame cấp độ : 121, tham gia 2 trận, nhận thưởng 94931 Ruud.
ZjokerZ cấp độ : 151, tham gia 32 trận, nhận thưởng 118468 Ruud.
HoaHauVN cấp độ : 150, tham gia 22 trận, nhận thưởng 117683 Ruud.
HaiAnh82 cấp độ : 145, tham gia 22 trận, nhận thưởng 113761 Ruud.
LoneKinght cấp độ : 115, tham gia 3 trận, nhận thưởng 90224 Ruud.
Metrology cấp độ : 80, tham gia 0 trận, nhận thưởng 62764 Ruud.
zThongLinh cấp độ : 126, tham gia 16 trận, nhận thưởng 98854 Ruud.
Medusa cấp độ : 112, tham gia 1 trận, nhận thưởng 87870 Ruud.
DUNGKOY cấp độ : 112, tham gia 2 trận, nhận thưởng 87870 Ruud.
vodoi cấp độ : 140, tham gia 23 trận, nhận thưởng 109838 Ruud.
BOSS cấp độ : 140, tham gia 22 trận, nhận thưởng 109838 Ruud.
VipPapa cấp độ : 139, tham gia 33 trận, nhận thưởng 109053 Ruud.
NguyenDZ cấp độ : 139, tham gia 21 trận, nhận thưởng 109053 Ruud.
CaneI cấp độ : 139, tham gia 22 trận, nhận thưởng 109053 Ruud.
VoTinh cấp độ : 111, tham gia 8 trận, nhận thưởng 87086 Ruud.
LionKingBG cấp độ : 110, tham gia 2 trận, nhận thưởng 86301 Ruud.
0neKiller cấp độ : 124, tham gia 17 trận, nhận thưởng 97285 Ruud.
ChymDai2m cấp độ : 110, tham gia 1 trận, nhận thưởng 86301 Ruud.
TieuYenVy cấp độ : 109, tham gia 4 trận, nhận thưởng 85517 Ruud.
HOANGTU289 cấp độ : 108, tham gia 2 trận, nhận thưởng 84732 Ruud.
ZvitsuperZ cấp độ : 108, tham gia 2 trận, nhận thưởng 84732 Ruud.
GiotSau cấp độ : 108, tham gia 1 trận, nhận thưởng 84732 Ruud.
ATULA cấp độ : 121, tham gia 12 trận, nhận thưởng 94931 Ruud.
WorldCup cấp độ : 135, tham gia 25 trận, nhận thưởng 105915 Ruud.
Aquadiumes cấp độ : 134, tham gia 23 trận, nhận thưởng 105131 Ruud.
ManhDaiKa cấp độ : 133, tham gia 23 trận, nhận thưởng 104346 Ruud.
KuKoy cấp độ : 106, tham gia 6 trận, nhận thưởng 83163 Ruud.
zSt0pGamez cấp độ : 105, tham gia 4 trận, nhận thưởng 82378 Ruud.
17cmVa30p cấp độ : 105, tham gia 1 trận, nhận thưởng 82378 Ruud.
Nikolai cấp độ : 73, tham gia 0 trận, nhận thưởng 57272 Ruud.
AngelRoyal cấp độ : 131, tham gia 25 trận, nhận thưởng 102777 Ruud.
DarkCorvus cấp độ : 104, tham gia 1 trận, nhận thưởng 81594 Ruud.
zMrBlack cấp độ : 117, tham gia 11 trận, nhận thưởng 91793 Ruud.
KingL0v3 cấp độ : 129, tham gia 23 trận, nhận thưởng 101208 Ruud.
MyKing cấp độ : 103, tham gia 1 trận, nhận thưởng 80809 Ruud.
HienLove cấp độ : 116, tham gia 13 trận, nhận thưởng 91008 Ruud.
Knightz cấp độ : 128, tham gia 23 trận, nhận thưởng 100423 Ruud.
lronlvlan cấp độ : 115, tham gia 18 trận, nhận thưởng 90224 Ruud.
DaoPhong cấp độ : 100, tham gia 4 trận, nhận thưởng 78456 Ruud.
Chinpoko cấp độ : 100, tham gia 4 trận, nhận thưởng 78456 Ruud.
ZeroStars cấp độ : 68, tham gia 0 trận, nhận thưởng 53350 Ruud.
zDemiGod cấp độ : 99, tham gia 2 trận, nhận thưởng 77671 Ruud.
SiGn0rTN cấp độ : 123, tham gia 21 trận, nhận thưởng 96500 Ruud.
cheeru1 cấp độ : 109, tham gia 16 trận, nhận thưởng 85517 Ruud.
Danboy cấp độ : 109, tham gia 19 trận, nhận thưởng 85517 Ruud.
NuaPhaiTim cấp độ : 122, tham gia 20 trận, nhận thưởng 95716 Ruud.
zKhocDiEm cấp độ : 109, tham gia 14 trận, nhận thưởng 85517 Ruud.
BoBeSau cấp độ : 96, tham gia 1 trận, nhận thưởng 75317 Ruud.
VipBoss cấp độ : 121, tham gia 26 trận, nhận thưởng 94931 Ruud.
OneKiller cấp độ : 67, tham gia 0 trận, nhận thưởng 52565 Ruud.
zTieuChieu cấp độ : 67, tham gia 0 trận, nhận thưởng 52565 Ruud.
LionSimBa cấp độ : 95, tham gia 3 trận, nhận thưởng 74533 Ruud.
Despacito cấp độ : 118, tham gia 21 trận, nhận thưởng 92578 Ruud.
ChuotC0ng cấp độ : 94, tham gia 5 trận, nhận thưởng 73748 Ruud.
Talian cấp độ : 94, tham gia 1 trận, nhận thưởng 73748 Ruud.
PollaLOve cấp độ : 94, tham gia 1 trận, nhận thưởng 73748 Ruud.
TopMot cấp độ : 94, tham gia 1 trận, nhận thưởng 73748 Ruud.
Shinyou cấp độ : 64, tham gia 0 trận, nhận thưởng 50211 Ruud.
Draconis cấp độ : 91, tham gia 3 trận, nhận thưởng 71394 Ruud.
Minh2015 cấp độ : 90, tham gia 1 trận, nhận thưởng 70610 Ruud.
hayqua cấp độ : 89, tham gia 1 trận, nhận thưởng 69825 Ruud.
huymom cấp độ : 89, tham gia 1 trận, nhận thưởng 69825 Ruud.
KingHustle cấp độ : 88, tham gia 1 trận, nhận thưởng 69041 Ruud.
Centurion cấp độ : 88, tham gia 2 trận, nhận thưởng 69041 Ruud.
LastTime cấp độ : 88, tham gia 4 trận, nhận thưởng 69041 Ruud.
KyNiemAET cấp độ : 60, tham gia 0 trận, nhận thưởng 47073 Ruud.
zMrKuBinz cấp độ : 85, tham gia 9 trận, nhận thưởng 66687 Ruud.
davis1 cấp độ : 84, tham gia 1 trận, nhận thưởng 65903 Ruud.
convitnay cấp độ : 58, tham gia 0 trận, nhận thưởng 45504 Ruud.
BlueJewel cấp độ : 83, tham gia 5 trận, nhận thưởng 65118 Ruud.
MongAo1 cấp độ : 57, tham gia 0 trận, nhận thưởng 44719 Ruud.
L3n0v0 cấp độ : 79, tham gia 2 trận, nhận thưởng 61980 Ruud.
HungNhiKa cấp độ : 75, tham gia 1 trận, nhận thưởng 58841 Ruud.
HungThanX5 cấp độ : 72, tham gia 4 trận, nhận thưởng 56488 Ruud.
ChienKave cấp độ : 71, tham gia 1 trận, nhận thưởng 55703 Ruud.
An0nym0us cấp độ : 69, tham gia 5 trận, nhận thưởng 54134 Ruud.
ChuaMaGiao cấp độ : 68, tham gia 2 trận, nhận thưởng 53350 Ruud.
thangculan cấp độ : 25, tham gia 0 trận, nhận thưởng 19614 Ruud.
lHlIlNlA cấp độ : 19, tham gia 0 trận, nhận thưởng 14906 Ruud.
TungSucVat cấp độ : 18, tham gia 0 trận, nhận thưởng 14122 Ruud.
ThaQuenDy cấp độ : 16, tham gia 0 trận, nhận thưởng 12552 Ruud.
CaptainMax cấp độ : 9, tham gia 0 trận, nhận thưởng 7061 Ruud.

Cụm Vương Quyền 10 triệu Ruud 

MeoKorea cấp độ : 117, tham gia 1 trận, nhận thưởng 208407 Ruud.
K0LamAnDB cấp độ : 117, tham gia 1 trận, nhận thưởng 208407 Ruud.
Emperor cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 206626 Ruud.
ITrungUyII cấp độ : 116, tham gia 2 trận, nhận thưởng 206626 Ruud.
1FatVeLang cấp độ : 116, tham gia 2 trận, nhận thưởng 206626 Ruud.
IITanKerII cấp độ : 114, tham gia 1 trận, nhận thưởng 203063 Ruud.
zTelAnnasz cấp độ : 114, tham gia 1 trận, nhận thưởng 203063 Ruud.
MTR02 cấp độ : 114, tham gia 1 trận, nhận thưởng 203063 Ruud.
babyfat cấp độ : 78, tham gia 0 trận, nhận thưởng 138938 Ruud.
Swichtest cấp độ : 112, tham gia 3 trận, nhận thưởng 199501 Ruud.
LuCiFerNo1 cấp độ : 78, tham gia 0 trận, nhận thưởng 138938 Ruud.
hangvol cấp độ : 102, tham gia 1 trận, nhận thưởng 181688 Ruud.
nhincaigie cấp độ : 96, tham gia 1 trận, nhận thưởng 171000 Ruud.
S2RongerS2 cấp độ : 67, tham gia 0 trận, nhận thưởng 119344 Ruud.
AnhHaiVQ cấp độ : 64, tham gia 0 trận, nhận thưởng 114000 Ruud.
SSSNonPvP cấp độ : 64, tham gia 0 trận, nhận thưởng 114000 Ruud.
ZzDoremon cấp độ : 92, tham gia 1 trận, nhận thưởng 163875 Ruud.
xxxB52xxx cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
ROMEOVN cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
ZzLieszZ cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
zXoacClubz cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
VkAnhBao cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
zPlayGirl cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
CoLamCoAn cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
oxDaTinhox cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
xzXOACzx cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
IvIrsHue cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
IiIB0SSIiI cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
Spectre cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
KyUcDayTkj cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
WVWWWVVVWV cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
o0oAE19o0o cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
zZGauMup cấp độ : 63, tham gia 0 trận, nhận thưởng 112219 Ruud.
JAVCongdz cấp độ : 62, tham gia 0 trận, nhận thưởng 110438 Ruud.
Dencos cấp độ : 62, tham gia 0 trận, nhận thưởng 110438 Ruud.
ThienBao cấp độ : 62, tham gia 0 trận, nhận thưởng 110438 Ruud.
xxPaPaxx cấp độ : 61, tham gia 0 trận, nhận thưởng 108656 Ruud.
kinhdichua cấp độ : 60, tham gia 0 trận, nhận thưởng 106875 Ruud.
CuCoGai88 cấp độ : 60, tham gia 0 trận, nhận thưởng 106875 Ruud.
lBigDaddy cấp độ : 52, tham gia 0 trận, nhận thưởng 92625 Ruud.
TheEndI cấp độ : 75, tham gia 1 trận, nhận thưởng 133594 Ruud.
FanDepZaii cấp độ : 52, tham gia 0 trận, nhận thưởng 92625 Ruud.
MTR03 cấp độ : 51, tham gia 0 trận, nhận thưởng 90844 Ruud.
G0DFARTHER cấp độ : 48, tham gia 0 trận, nhận thưởng 85500 Ruud.
lIIIIIIIIl cấp độ : 52, tham gia 1 trận, nhận thưởng 92625 Ruud.
DauGauTh0n cấp độ : 35, tham gia 0 trận, nhận thưởng 62344 Ruud.
DannChoii cấp độ : 35, tham gia 0 trận, nhận thưởng 62344 Ruud.
HacThaiTu cấp độ : 35, tham gia 0 trận, nhận thưởng 62344 Ruud.
zPhimCap3z cấp độ : 24, tham gia 0 trận, nhận thưởng 42750 Ruud.
LaoHacCC cấp độ : 24, tham gia 0 trận, nhận thưởng 42750 Ruud.
joe2020 cấp độ : 7, tham gia 0 trận, nhận thưởng 12468 Ruud.
Zacks cấp độ : 6, tham gia 0 trận, nhận thưởng 10687 Ruud.
Geoget cấp độ : 5, tham gia 0 trận, nhận thưởng 8906 Ruud.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn