Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì đột xuất

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 25/03/2020

Hệ thống máy chủ HN, VQ, BV bảo trì đột xuất từ 9h đến 9h30 ngày 25/3. 

1. Cụm HN từ 9h đến 9h15

2. Cụm VQ, BV: từ 9h15 dến 9h30

3. Mở event Công thành chiến và Arca, vui lòng xem tại đây

Kính báo !GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn