Trang tin MU

 Client Download

Một số điều chỉnh từ ngày 25/9/2021

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 22/09/2021

Nhằm đảm bảo ổn định giá cả đồ, chúng tôi sẽ áp dụng những thay đổi sau:

  1. Giá ngọc ở shop ruby sẽ thay đổi: Bless (từ 1200 ruby lên 2400 ruby), Chaos (từ 360 ruby lên 720 ruby). Các vật phẩm khác giữ nguyên giá.
  2. Card deck sẽ không thể giao dịch.

Điều chỉnh bắt đầu từ thứ 7 (25/9/2021)GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn