Trang tin MU

 Client Download

Điều chỉnh BV và VQ (lần 1)

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 07/08/2021

Những điều chỉnh áp dụng từ 8/8/2021 cho Vương Quyền và Bá Vương như sau:

A/ Điều chỉnh chung

+ Max Reset là 2000. Khi đạt max, mỗi ngày reset 1 lần, được thêm 10 point dư
+ Max point Master là 2000 point MT (không tính level Master), phần thừa chỉ để đổi ring/pen socket hoặc giữ vị trí trên bảng xếp hạng
+ Max point kết hôn là 5000
+ Cho phép đổi ring socket thứ 4, để chuẩn bị sẵn cho việc nâng cấp ring/pen thủ
+ Điều chỉnh hệ thống Dung Hợp và Thăng Hạng đồ giống tiêu chuẩn bên cụm Hà Nội

B/ Điều chỉnh cho Vương Quyền:

+ Nhân vật reset trên 2000 lần sẽ về 2000 lần + 25*(lần rs hiện tại - 2000) point dư. Ví dụ Top0 VQ đang 2216 lần sẽ về 2000 lần và 5400 point dư
+ Point kết hôn vượt quá 5000 sẽ làm tròn về 5000, phần chênh lệch được chuyển thành point dư. Ai nhận point của người đó, không chuyển
+ Yêu cầu đổi point MT sẽ giảm từ 10 tỉ xuống 6 tỉ exp/1 point
+ Được x1.68 lần point MT dư (point đổi trước 8/8/2021). Với pen/ring đã đổi sẽ được tính bù 120 point MT với mỗi lượt nâng cấp (level 1 được 120 point, level 3 được 240 point, level 11 được 720, level 15 được 1200). Level và exp Master không thay đổi.
+ Điều chỉnh lại trang reset VQ: tăng phí max từ 20tr lên 100tr zen khi reset miễn phí. Nhân vật đạt top0 reset free được tăng thêm 25 point dư, rs VIP PO tăng 40 point dư, rs VIP tăng 50 point dư. Point dư tối đa tăng không vượt quá top0 point dư bên BV


C/ Điều chỉnh cho Bá Vương:

+ Nhân vật reset trên 2000 lần sẽ về 2000 lần + 15*(lần rs hiện tại - 2000) point dư. Ví dụ Top0 BV đang 4370 lần sẽ về 2000 lần + 35550 point dư
+ 6k point dư CŨ được quy đổi thành 100 point Master.
+ Yêu cầu đổi point MT: 6 tỉ exp/1 point (bằng VQ)GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn